ойд цойдоо алдах
хэрэг явдалд сэрэмжгүй, хөнгөн хуумгай хандах