НАВТАРХАЙ I

Бөс, эсгий зэргээр хийсэн эдлэлийн с‎эмэрч урагдан ноорсон нь: навтархай дээл (урагдаж муудсан дэлгэрэнгүй...

навтархай дээл урагдаж муудсан дээл
савтархай навтархай бөс бараа зэрэг эдээр хийсэн зүйлийн ихэд урагдан сэмэрсэн байдал
уранхай навтархай эд юмны энд тэндээ цоорон, урагдаж ноорсон байдал
Ижил үг:

НАВТАРХАЙ II