НАВТАС I

1. Утаа тортог болсон уранхай, ноорхой эсгий, хөдөс: навтас болох (‎‎эсгий, хөдөс дэлгэрэнгүй...


2. Арьс, ‎эсгий з‎‎эргийн навтарч урагдсан х‎эсэг.

навтас болох эсгий, хөдөс зэргийн ихэд муудаж урагдах
навтас хөдөс элэгдэж ноорсон арьс
эсгий навтас утаа тортогт идэгдсэн уранхай эсгий
нар баруун хойноос навтас нөмөрч гарах а. Хэзээ ч биелэгдэшгүй зүйл; б. Санаандгүй сайхан учир явдал тохиолдох гэсэн санаа
Ижил үг:

НАВТАС II

НАВТАС III