НАВТАС III

навтас хийх (г‎энэт доош тонгойх) - Галдан, Должин хоёр навтас хийн сүүмгэнэж, хий л бие биеэ дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Хөх тэнгэр.

Ижил үг:

НАВТАС I

НАВТАС II