НАВТАС II

Мал адгуусны ихэс.

Ижил үг:

НАВТАС I

НАВТАС III