НАВТГАЛЗАХ

1. Навтгар зүйлийн байн байн хөдлөх;


2. Хүн, амьтны бие хотолзох: навтгалзан алхах (нуруугаа хотойлгон алхах);
3. [шилжс‎эн] Хулчганах, айх.