ХӨШӨӨ I

Ямар нэгэн тэмдэг, дурсгал болгож босгосон зүйл: гэрэлт хөшөө (хэн нэгэн хүн болон ямар нэгэн үйл дэлгэрэнгүй...

гэрэлт хөшөө хэн нэгэн хүн болон ямар нэгэн үйл явдалд зориулж босгосон хөшөө
хөшөө цутгах хөшөө хэвд оруулах
хөшөө чулуу ямар нэг үйл явдалд дурсгал болгож босгосон чулуу
хүрэл хөшөө хүрлээр хийсэн хөшөө
хөшөө дурсгал ямар нэгэн зүйлийн дурсгал болгон хийсэн зүйл
Ижил үг:

ХӨШӨӨ II

ХӨШӨӨ III

ХӨШӨӨ IV

ХӨШӨӨ V

ХӨШӨӨ VI