НАВТРАХ

Ихэд урагдан сэмрэх: хувцас навтрах (хувцас урагдан салбарах), урагдаж навтрах дэлгэрэнгүй...

хувцас навтрах хувцас урагдан салбарах
урагдаж навтрах навсгар болтлоо урагдаж ноорох