НАВХАС

навхас хийх (навхгар зүйлийн гэнэт хөдлөх).