НАВХГАРДАХ

Х‎э‎тэрхий навхгар болох, навхгарын учир зохимжгүйдэх.