НАВХГАРДУУ

Навхгар байрын: навхгардуу ширээ (намхавтар ширээ).