НАВХГАР

Өргөн бүдүүн болоод намхан: навхгар хүзүү (богино, тарган хүзүү).