НАВТРАГ

Ном, зохиол зэрэг бичгийн ажлыг анхлан бичсэн эх: навтраг цаас (анхны эх, нооргийн цаас).