НАВТГАС

навтгас хийх (навтас хийн хөдлөх) - Наадах буугаа алдчихав гээд навтгас хийв. дэлгэрэнгүй...