НАВТГА :

навтга хийх (навтгар зүйлийн огцом хөдлөх).