НАВТАРХАН

Нэлээд навтгар: навтархан эмээ (намхан биетэй эмээ).