НАВТАР I

Х‎‎эвийн хэмжээнээс намхан, богино.

Ижил үг:

НАВТАР II