дүрс маяг
тухайн зүйлийн ерөнхий дүр байдал, үлгэр