МАЯГГҮЙ I

Тэмдэг нэрийн өмнө орж, түүний утгыг эрчимжүүлэх үг: маяггүй их ус (их хэмжээний ус), маяггүй дэлгэрэнгүй... (их хүйтэн өдөр), *аяг маяггүй (завсар чөлөөгүй) - Аяга цай уухын хиртэйд аяг маяггүй тоочиж гарлаа. Р.Чойном. Хүн.

маяггүй их ус их хэмжээний ус
маяггүй хүйтэн өдөр их хүйтэн өдөр
аяг маяггүй завсар чөлөөгүй
Ижил үг:

МАЯГГҮЙ II

МАЯГГҮЙ III

МАЯГГҮЙ IV