МАЯГЛАГЧ

1. Этгээд гажуу ааш зан гаргагч;


2. Этгээд хэв загвар сонирхон хэрэглэгч.