МАЯГЛАХ I

1. Элдэв хэлбэр загварт оруулах;


2. Этгээд маяг загварыг нь авах.

Ижил үг:

МАЯГЛАХ II

МАЯГЛАХ III