МАЯГ II

1. Этгээд гажуу зан, авир: маяг гаргах (этгээд хачин зан гаргах), аяг маяг дэлгэрэнгүй...


2. Төлөв, байдал шинж: маяг төрх [хоршоо] (хүний шинж төрх, ааш аяг) - Чамд багш хүний ямар ч маяг төрх алга. дэлгэрэнгүй...
маяг гаргах этгээд хачин зан гаргах
аяг маяг этгээд гаж, элдэв ааш зан
маяг ихт манханд багтахгүй этгээд зан аашаасаа болж нутаг усныхандаа ад үзэгдэх гэсэн санаа
маяг төрх хүний шинж төрх, ааш аяг
Ижил үг:

МАЯГ I

МАЯГ III