МАЛЛУУЛАХ II

Бусдад мэхлэгдэх: хүнд маллуулах (хүнд мэхлэгдэх, хууртагдах), маллуулж суух дэлгэрэнгүй...

хүнд маллуулах хүнд мэхлэгдэх, хууртагдах
маллуулж суух хууртан мэхлэгдэж суух
Ижил үг:

МАЛЛУУЛАХ I