МАЛСАГ

1. Малд хайртай, мал маллахыг хүсдэг: малсаг хүүхэд (мал маллах дуртай хүүхэд);


2. Мал ихтэй: малсаг айл (олон малтай айл).

малсаг хүүхэд мал маллах дуртай хүүхэд
малсаг айл олон малтай айл