КОМ

1. Бөөн юм;


2. Иж бүрдэл;
3. [анагаах] Ухааны алдалтын нэг хэлбэр; төв мэдрэлийн тогтолцоо хүчтэй цочирсноос ердийн цочролд хариулахгүй болдог.