КОМАНДЛАЛ

1. Командлах үйлийн нэр;


2. Цэргийг захирах удирдлага: армийн командлал (армийн удирдлага) - Партизаны талд одохыг хэдийд яаж зохион байгуулбал зохихыг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.