КОМБИНАТ

1. Технологийн дамжлагаар өөр хоорондоо холбоотой хэд хэдэн үйлдвэрийг нэгтгэсэн томоохон үйлдвэрийн газар - дэлгэрэнгүй...


2. Янз бүрийн шатлалтай сургалтын байгууллагын нэгдэл: сургууль комбинат (сургууль цогцолбор).

аж үйлдвэрийн комбинат аж үйлдвэрийн цогцолбор
ахуй үйлчилгээний комбинат ахуй үйлчилгээний үйлдвэр
мах консервын комбинат мах консервын үйлдвэр
сургууль комбинат сургууль цогцолбор