КОМИССЛОГДОХ

Комисслуулах, тусгай комиссын үзлэгт орох.