ИНДЭГЧ

Тариа индэгч ажилтай хүн: тариа индэгч (тариа булдагч).