ИНЖААН
/ хуучирсан /

Алтаар уран эдлэл хийх хүн, алтны дархан - Эцэг хүү хоёр өвөр дүүрэн янчаантай болж зах зээл рүү явж хоршоо, дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.