ИНЖГҮЙ

Инж байхгүй: инжгүй суух (өөрийн гэсэн өмчгүй суух) - Ингэж Билэгмаа уйдан гиюүрч Инжгүй хурамд дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Шүлгүүд.