илэрхийлэлт гаргах
өөрийн санаа бодол, тодорхойлолтыг бичгээр илэрхийлэх, амаар илтгэн гаргах