ИЛЭРЦ

1. Хэрэг юмны илэрсэн хэмжээ: ил гарсан, ил тод болсон байдал;


2. Уулын малталт, эвдрэл, элэгдлээр газрын гадаргууд ил гарсан чулуулгийн гарц - Байгалийн эдгээр илэрцийг эрэлч хайгуулчид ирж шинжилж дэлгэрэнгүй... Яриа., шохойн чулууны илэрц (шохойн чулууны илрэн гарсан байдал).