ИЛЭЭР I

Илэхэд зүй зохистой юм.

Ижил үг:

ИЛЭЭР II