ИЛЭРХИЙЛЭХ

1. Бодол санаагаа илэрхий болгон өгүүлэх, ямар нэг үйлдлээр үзүүлэх, харуулах: санаагаа илэрхийлэх дэлгэрэнгүй...


2. Батлах, үнэмлэх бичиг: бат илэрхийлэх [хуучирсан] (нам, эвлэлийн гишүүний батламж бичиг, үнэмлэх).

санаагаа илэрхийлэх санаагаа хэлж ойлгуулах
талархал илэрхийлэх талархлын үг хэлэх
учраа илэрхийлэх учир начраа тайлбарлан танилцуулах
хүндэтгэл илэрхийлэх хүндэтгэх
бат илэрхийлэх нам, эвлэлийн гишүүний батламж бичиг, үнэмлэх