ИЛЭРХИЙЛЭЛТ

Илэрхийлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр, санал бодлоо өргөн илэрхийлсэн зүйл, бичиг - Илэрхийлэлтдээ Халиуны хоосон дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., баярын илэрхийлэлт (баяр хүргэсэн илгээлт), илэрхийлэлт гаргах (өөрийн санаа бодол, тодорхойлолтыг бичгээр илэрхийлэх, амаар илтгэн гаргах).

баярын илэрхийлэлт баяр хүргэсэн илгээлт
илэрхийлэлт гаргах өөрийн санаа бодол, тодорхойлолтыг бичгээр илэрхийлэх, амаар илтгэн гаргах