ИЛЭРХИЙЛЭГЧ

Илэрхийлэн гаргагч, илэрхийлэн хэлэгч.