ИДЭНГЭШҮҮЛЭХ

Идэнгэ шинж байдал оруулах, хоол ундны зүйлийг амт шимттэй болгох.