ИДЭРХЭГ

1. Хүний эрэлхэг, хүчирхэг, бяр тэнхээтэй байдал - Идэвх хичээлт монголын шилдэг идэрхэг хүчит ардын дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;


2. Мал амьтан, ургамлын өсгөлүүн торниун байдал.