ИДЭЦ

1. Хүн, амьтанд хоол болох зүйл;


2. Багажны даах чадвар - Сөлөр ишлэгдсэн шимээсэгний идэц их байхад, бэхгэр шилэгдсэн шимээсэг бага идэцтэй байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.