ИДЭРХҮҮ

Идэрхэх зан байдал бүхий - Мод цавчсан хүн идэрхүү. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн дэлгэрэнгүй...