ИДЭНГЭШИХ

Идэнгэ шинж байдал орох - Энэ сүүлийн үед их идэнгэших болов.