ИДЭГДЭЛ

Юмны идэгдсэн сүйтгэл, элэгдэл, хорогдол - Хотод газрын идэгдэл маш их болов. дэлгэрэнгүй...