ИДЭЛТ

1. Идэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: идэш: идэлт нь ихсэх (идэх нь нэмэгдэх);


2. Багаж зэвсгийн даах чадвар:даалт.