ИДЭНГЭ

1. Байн байн, зогсоо чөлөөгүй идэх байдал;


2. Хүнсний зүйлийн хоол болох, цатгах шинж чанар: идэнгэ муутай (идэш хүнсний зүйлийн хоол болох, цатгах чанар муутай нь), дэлгэрэнгүй...
идэнгэ муутай идэш хүнсний зүйлийн хоол болох, цатгах чанар муутай нь
идэнгэ сайтай хоол болох, цатгах чанар сайтай