ИДЭНГЭРДЭХ

1. Хоол, ундыг хэтэрхий ховдоглон хүсэх;


2. Суух, хэвтэх нь дэндэх.