ИДЭГДҮҮЛЭГЧ

Идэгдүүлэх чадвар бүхий химийн бодис.