зөв гар
а. Хүний баруун гар; б. Баруун гарын чиглэл