ЗӨВДӨХ II

Зөвших, зөвлөлдөх, зөвийг олох: олонтойгоо зөвдөн ярих (олонтойгоо зөвшилцөн хэлэлцэх).

Ижил үг:

ЗӨВДӨХ I