ЗӨВЛӨГЧ

Үйл хэрэг, юм үзэгдлийн талаар зөвлөх хүн, зөвлөгөө өгдөг хүн, зөвлөх - Сайд зөвлөгч нар түүнд сайн үгээ хэлмээр дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., түүхийн зөвлөгч (түүхийн талаарх бодлогод тусалдаг хүн), хуулийн зөвлөгч (хуулийн талаар заавар чиглэл өгдөг мэргэжилтэн).

түүхийн зөвлөгч түүхийн талаарх бодлогод тусалдаг хүн
хуулийн зөвлөгч хуулийн талаар заавар чиглэл өгдөг мэргэжилтэн